Az I. világháború idejéből III.

Halottak napján közös gyertyát gyújtottunk értük

 

Győzelmes csata után mondandó ima

 

 

A kép uszódi, de ismeretlen családtól

 

Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem Uram az én 

igazságom és ártatlanságom szerint.

(VII. zsolt. 9. vers)

 

Tóth Baranyi Évától

Felséges Úr! Hatalmas Isten! Borzadva nézek körül e véráztatta csatamezőn, hol halálhörgés s jajszó hangzik mindenütt.

Borzadva gondolok az emberre, a Te hasonmásodra, akit Te jónak és igaznak teremtettél, aki mégis egymás vérét szomjúhozza s Káintól kezdve önnön testvérét gyilkolja.

Óh Atyánk! Istenünk! Könyörülj rajtunk, könyörülj az egész szenvedő emberiségen! Elégeld meg a sok hulló könnyet, a sok-sok kiömlő drága ifjú vért!

 

Varga Tímeától

 

Íme Uram! az én kezem is vértől szennyes, ruhám vértől ázott. Alig merem kezem felemelni hozzád, alig tudok Uram imádkozni hozzád, mert Káin bűne nyomja lelkemet.

Óh, hogy adjak hálát, amiért nem elegyítetted véremet a többi holtak vérével, az én bajtársaim, testvéreim vérével?!

Mivel fizessem meg, mivel háláljam meg jóságodat, amiért megőrzöttél, megtartottál, míg mellőlem oly sokan távoztak az örök hazába?

Kisebb vagyok, Uram, minden Te jó téteményeidnél!

 

Varga Tímeától

 

Leborulok hát ím előtted bűnbánó, töredelmes szívvel s magasztallak jóságodért! Óh, mert tudom, ha bűneimet néznéd, melyek felűl haladtak fejem felett, nekem is ott kellene pihenni már a közös sírban.

De Te kegyelmesen megőriztél. Meghallgattad imádságomat. Meghallgattad azt a jó édesanyát, ki távoli szép hazámban ostromolja imáival szent egeidet s kihoztál a halálnak tőriből.

 

Varga Ignác - Varga Tímeától

Óh hála, magasztalás, Uram, Felségednek!Hála, magasztalás, amiért száz halál közt is megőrzöttél, amiért megítéled ellenségeinket, amiért igazságunk szerint fegyvereinket most is győzelemre segítetted! 

Légy velem ezután is! Őrizz meg kegyelmes jó Atyám s juttass nagy győzelemhez, melynél egy nemzet - egy világ borul le előtted imádkozva. Ámen.

Képeslaptöredék - Varga Tímeától

Az Úr Isten regnál, ő az erős király.

Kin mind e föld örvendjen! minden

    sziget örüljön

Felhő áll előtte és homály környüle.

Ő törvényszékinek és ítéletinek 

Igazság ereje.

(XCVII.zs.1.vers)

 

Tóth Baranyi Évától

Hogy is szól a mondás? "A csatát megnyertük, de a háborút elvesztettük."Sokunk előde maradt az első de a második világháború harcmezein holtan, vagy ott szerzett sebeibe halt bele. 

Az Úr énnékem őriző pásztorom,

Azért semmiben meg nem fogyatkozom.

Gyönyörű szép mezőn engemet éltet

És szép kies folyóvízre legeltet.

Lelkemet megnyugtatja szent nevében

És vezérl engem igaz ösvényében.

(XXIII. zsoltár 1. versszak)

Ma rájuk is emlékezzünk! Emlékezzünk ismert szeretteink mellett őseinkre, mert " a halottak addig élnek, míg van aki emlékezik rájuk."

Az első világháború idejéből II.

Öreg Tamás Bálint

 

Ima a lövészárokban

"Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök.

Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik"

(16. zsoltár 8-9. vers)

 

Mint a vándort az esti harangszó, úgy keres fel engem gyermekkori társam, az éneknek szava:

"Lelked előtt hová mennék, holott elrejtve lehetnék?

Előtted hova szaladjak, Égbe menjek, ott talállak.

Ha ágyamat vetném a sírban, ott látnálak téged legottan.

Ha a hajnal szárnyát venném és az égre emelkedném és elrepülnék

nagy messze, a külső tenger szélire: ott is meglelnél Uram! engem,

kezedet el nem kerülhetném."

 

Szuronyos katonák között Varga Tímea dédapja

 

Mert te nemcsak mindenható, de mindenütt jelenvaló is vagy!

Az ég a te trónod, a föld a te zsámolyod, a lövészárok a te lábadnak nyoma. Óh, de itt a halál tanyáz! Golyó, golyó után süvít, keresve  kit elejtsen, de jól esik hinnem, hogy nekem egyik sem árthat, mert Te itt állasz mellettem, rajtad az oltalmad, hogy engem befedjen!

 

Mi lehetett a rangja és vajon ki ő? De biztos, hogy uszódi volt.

 

Istenem, tedd erőssé szívemben a hitet, hogy akik te benned bíznak, meg nem csalatkoznak, nem lehet bántalma, kinek Te vagy az oltalma! Hogy így, mint az égi haza gyermeke, teljesíthessem kötelességemet földi hazám iránt is, hogy a veszély és halál vissza ne tartson kötelességem teljesítésétől, de legyek mind a két hazámnak hű és engedelmes fia. Amen.

 

Ő ugyanaz? Ráismer valaki? Mert ő is uszódi?

Utaid Uram mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem,

Te ösvényidre taníts meg, kiken intézd menésem.

És vezérelj engemet a Te szent igaz Igédbe,

oltalmazd életemet, mert benned bízom Úr Isten.

(25. zsolt. 2. vers)

Az első világháború idejéből I.

Halottak napja alkalmából

Az I. világháborúban Uszódról 108 férfi veszett oda.

Emléküket az 1924-ben felállított emlékmű, valamint a tér akkori átnevezése/Hősök tere/ őrzi.

A képet Krekó László készítette.

Falunk lakosságának száma 1900-ban volt a legtöbb. Ezért volt ilyen nagy a veszteségünk. Fiak, férjek, apák, testvérek haltak hősi halált. Sírtak, gyászoltak az anyák, feleségek, gyermekek. Sok árván maradt gyermeket a nagyszülők neveltek fel, mert az özvegyek a gyász letelte után újból férjhez mentek, hiszen a paraszti munkák elvégzéséhez férfikézre is szükség volt. Sok lett az anyáról való féltestvér az első világégés után.

Varga Tímea dédmamája, Vörös Mária

Kaptam egy 1861-ben kiadott Bibliát ajándékba Kiss Zsófikától. A Biblia a Tóth Gy család bejegyzéseit tartalmazza, mint a legtöbb régi családi Biblia. Ebben szerepel Tóth Győr János, aki szintén hősi halált halt. Ám a lapok között egyéb kincsre is leltem, amit mindenképpen szeretnék közreadni.

Ez nem más, mint egy töredékesen fennmaradt imádságos füzet, amit a bevonuló katonák kaptak.

Rájuk emlékezve olvassuk a füzet szövegeit, ami a 10. oldallal kezdődik.

Hadbavonuláskor mondandó imádság

A gondolatok tanácskozással erősek és bölcs vezetéssel folytass hadakozást.

(Példabeszédek XX. 18. vers) 

Kegyelmes Istenem! Fájó szívvel, de benned bízó lélekkel indulok a nehéz útra, a háború útjára, melyre a te akaratod elhívott engem is sok ezer társammal együtt. Tudom, hogy a rám bízott kötelesség útja nehéz út. Sok szenvedés várakozik rám azon, de tudom azt is, hogy a te segítő erőd, a te áldó kezed ott lesz velem ezen a nehéz úton is, mint ott volt eddig ifjúságom minden idejében. "Azért az én szívem nem félne, ha az egész föld megrendülne."

Nem félek, Uram, szembemenni a bizonytalan jövővel. Tudom, hogy jövőm, sorsom a te kezedben, a legjobb atyának kezében van. Gyermeked vagyok, gondot viselsz rám. Ez a hit erőt, bátorságot önt lelkembe.

Légy áldott ezért a hitért, ennek a hitnek erejéért! Ezzel a benned bízó hittel indulok Uram, a nehéz útra és szívem mégis aggodalommal van tele ma, mikor meg kell válnom szeretteimtől. Azok a könnyek, melyek jó szülőim, testvéreim, és rokonaim szemeiből hullanak, olyan nehézzé, olyan szomorúvá teszik utam kezdetét. Nehéz aggodalom fogja el lelkem érettök.

Vörösné Tóth Judittól: A besorozott Kocsi Lajos

A besorozott katonák kalapját a leányok szalagokkal díszítették a század elején. Dicsőség volt, ha sok pántlika lobogott egy legény kalapján!

Cselekedj kegyelmes Istenem, hogy ezek a szerető szívből hullatott könnyek kísérjenek engem nehéz útamon és küzdelmeim között. Cselekedjed, hogy e könnyekben fénylő szeretet ereje óvjon az elcsüggedéstől és erősíts harczaimban.

Kérlek jó Atyám! hogy ezt a hitet erősítsd lelkemben és erősítsd itthon maradó kedveseim lelkében is. Éreztesd velük, hogy a te kezed őriz bennünket minden veszedelemben, még a halál árnyékának völgyében is.

Óh bocsásd el, Uram, a te benned bízó szolgádat békességgel, hogy sohasem kételkedő hit és az igaz ügy diadalában bízó reménység legyenek útitársaim. Azok adjanak erőt, hogy a nehéz harczot nemesen harczolhassam meg. Ámen.

Ha a halál árnyékában járnék is, - de nem félnék még ő setét völgyén is,

mert te mindenütt jelen vagy én velem. Vessződ és botod megvígasztal engem.

És nekem az én ellenségeim ellen - Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.

(XXIII. zsoltár. 2. vers)