Az első világháború idejéből I.

Halottak napja alkalmából

Az I. világháborúban Uszódról 108 férfi veszett oda.

Emléküket az 1924-ben felállított emlékmű, valamint a tér akkori átnevezése/Hősök tere/ őrzi.

A képet Krekó László készítette.

Falunk lakosságának száma 1900-ban volt a legtöbb. Ezért volt ilyen nagy a veszteségünk. Fiak, férjek, apák, testvérek haltak hősi halált. Sírtak, gyászoltak az anyák, feleségek, gyermekek. Sok árván maradt gyermeket a nagyszülők neveltek fel, mert az özvegyek a gyász letelte után újból férjhez mentek, hiszen a paraszti munkák elvégzéséhez férfikézre is szükség volt. Sok lett az anyáról való féltestvér az első világégés után.

Varga Tímea dédmamája, Vörös Mária

Kaptam egy 1861-ben kiadott Bibliát ajándékba Kiss Zsófikától. A Biblia a Tóth Gy család bejegyzéseit tartalmazza, mint a legtöbb régi családi Biblia. Ebben szerepel Tóth Győr János, aki szintén hősi halált halt. Ám a lapok között egyéb kincsre is leltem, amit mindenképpen szeretnék közreadni.

Ez nem más, mint egy töredékesen fennmaradt imádságos füzet, amit a bevonuló katonák kaptak.

Rájuk emlékezve olvassuk a füzet szövegeit, ami a 10. oldallal kezdődik.

Hadbavonuláskor mondandó imádság

A gondolatok tanácskozással erősek és bölcs vezetéssel folytass hadakozást.

(Példabeszédek XX. 18. vers) 

Kegyelmes Istenem! Fájó szívvel, de benned bízó lélekkel indulok a nehéz útra, a háború útjára, melyre a te akaratod elhívott engem is sok ezer társammal együtt. Tudom, hogy a rám bízott kötelesség útja nehéz út. Sok szenvedés várakozik rám azon, de tudom azt is, hogy a te segítő erőd, a te áldó kezed ott lesz velem ezen a nehéz úton is, mint ott volt eddig ifjúságom minden idejében. "Azért az én szívem nem félne, ha az egész föld megrendülne."

Nem félek, Uram, szembemenni a bizonytalan jövővel. Tudom, hogy jövőm, sorsom a te kezedben, a legjobb atyának kezében van. Gyermeked vagyok, gondot viselsz rám. Ez a hit erőt, bátorságot önt lelkembe.

Légy áldott ezért a hitért, ennek a hitnek erejéért! Ezzel a benned bízó hittel indulok Uram, a nehéz útra és szívem mégis aggodalommal van tele ma, mikor meg kell válnom szeretteimtől. Azok a könnyek, melyek jó szülőim, testvéreim, és rokonaim szemeiből hullanak, olyan nehézzé, olyan szomorúvá teszik utam kezdetét. Nehéz aggodalom fogja el lelkem érettök.

Vörösné Tóth Judittól: A besorozott Kocsi Lajos

A besorozott katonák kalapját a leányok szalagokkal díszítették a század elején. Dicsőség volt, ha sok pántlika lobogott egy legény kalapján!

Cselekedj kegyelmes Istenem, hogy ezek a szerető szívből hullatott könnyek kísérjenek engem nehéz útamon és küzdelmeim között. Cselekedjed, hogy e könnyekben fénylő szeretet ereje óvjon az elcsüggedéstől és erősíts harczaimban.

Kérlek jó Atyám! hogy ezt a hitet erősítsd lelkemben és erősítsd itthon maradó kedveseim lelkében is. Éreztesd velük, hogy a te kezed őriz bennünket minden veszedelemben, még a halál árnyékának völgyében is.

Óh bocsásd el, Uram, a te benned bízó szolgádat békességgel, hogy sohasem kételkedő hit és az igaz ügy diadalában bízó reménység legyenek útitársaim. Azok adjanak erőt, hogy a nehéz harczot nemesen harczolhassam meg. Ámen.

Ha a halál árnyékában járnék is, - de nem félnék még ő setét völgyén is,

mert te mindenütt jelen vagy én velem. Vessződ és botod megvígasztal engem.

És nekem az én ellenségeim ellen - Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.

(XXIII. zsoltár. 2. vers)

Kommentek
  1. Én