1860.évi település-statisztikai leírása Uszódnak - folytatás III./Eredeti irat/

A képeket Boldizsár Lidika adta közre. Horváth M.Ferenc - Szabó Attila munkája felhasználásával

 

XXXIII.

Katonaállításról köztudomás szerint ő császári királyi apostoli felsége folyó 1860. évben országunkat legkegyesebben felmentette. Múlt évi állításkor csupán a korosztályból volt 17 katona kötelezettség alatt, ezek közül besoroztatott 3, azonban 11 részint örökre, részint ideiglenesen felmentetett, míg 3, miután az egész járásra vetett illeték már kitellett, meg sem vizsgáltatott. A besorozottak közül egy sem váltatott ki.

XXXIV.

Pénztárak a cs.kir. megyei adófelügyelőség által évenként több ízben, a megyei cs.kir. főfelügyelőség által egyszer évenként rendesen megvizsgáltatnak s ellenjegyeztetnek, minek következtében a pénztárak mindenkor a lehető legnagyobb rendben tartatnak s kezeltetnek.

XXXV.

A község ingó és ingatlan vagyonai.

1. Szántóföldje van 48 hold, melyből 28 hold haszonbérba adatik évenként, s jövedelmez 190-200 forintot ausztriai értékben. 20 hold a községi jegyző használatában van.

2. Kaszálója 220 hold, melyből 11 hold a községi jegyző, 13 hold a községi csőszök használatában van. 8 hold 1854. évtől 1866. évig államkölcsön törlesztési célból haszonbérbe adatott, s a haszonbéri szerződési feltételek szerint az első 5 év alatt befizettetvén, ugyancsak az államkölcsönbe fizettetett. 112 holdnak a fűtermése pedig évenként árverés útján eladatni szokott, melyből 300-400 forint ausztriai értékben vételeztetik be a községi pénztárba.

3. Kertje 4 és fél hold, melyből 1 hold a községi jegyző használatában van, 3 és fél hold pedig haszonbérbe adva. Jövedelme évenként 70-80 forint ausztriai értékben.

4. Fűzes erdeje 25 hold, itt évenként annyi fa vágattatik, amennyi a községháznak szükségletére elégséges, s csak rőzséből adatik el évenként 3-400 kéve, mi a község pénztára javára igen keveset jövedelmez.

5. A községházon, jegyzői lakon s pusztai csőszházon kívül - melyek mit sem jövedelmeznek - semmiféle épületei ez idő szerint nincsenek.

6. Tőkéje van a községnek 4567 Ft 44 és fél kr ausztriai értékben, mely összeg száztól 6-os kamattal 274 Ft 5 kr-t jövedelmez évenként.

7. Államkölcsön papírjai a községnek nincsenek, mivel felsőbb engedéllyel azok eladattak, az eladás folytán bevett összeg a község tőkéjéhez csatoltatott, s azt 4567 Ft 44 és fél kr-ra szaporította.

A községnek jelenlegi állapotában semmiféle birtokát jövedelmezőbbé tenni nem lehet. Igenis lehetne akkor, ha a megkezdett tagosítás vagy szabályozás keresztülvitelekor a szántóföldek és kaszálók egy tagban, a legjobb helyen jelöltetnének ki, és a kaszálók is művelés alá adatnának ki haszonbérbe. Ugyanis a most birtokban lévő kaszálók nagyobb részén, egy hold térnagyságon termett fűért 4-5 Ft vételeztetik be, holott ha mint szántóföld és jobb helyen adatnék ki haszonbérbe, a kaszálók holdjától legkevesebb 7-8 Ft ausztriai értékben vételeztethetnék be a község pénztárába. Úgy szinte a jobb helyen kiadandott szántóföldek szinte többet jövedelmeznének, mint jelenleg.

XXXVI.

A községet érdeklő mindenféle számadások - kivéve az 1854/5. 1855/6. és 1856/7. évi államkölcsön számadásokat, melyek a megyei számvizsgálóság által megvizsgáltatván, észrevételekkel a számadónak feleletre kiadattak - mind megvizsgálva s az illető számadók felmentve vannak.

XXXVII.

A községi elöljárók:

Az árvabizottmányi tagok, közőrök, kéményseprők névsora s fizetése a járási cs.kir. szolgabírói hivatal által mutattatik ki.

 

XXXVIII.

A római katolikus lakosok a szentbenedeki plébános, tisztelendő Molnár János hívei közé számítvák, itt helyben templomuk s lelkészük nincsen.

Református lelkész Decsi Gábor úr, kinek fizetése, mint itt következik: készpénz 80 váltóforint, búza 40 pesti mérő, árpa 20 pesti mérő, ölfa 10 öl, bor 2 akó, konyhára való 40 váltóforint, fűtőre való 600 kéve nád. Ezeken kívül 22 hold legelőbeli illetőség haszonélvezete.

Református segédlelkész Decsi Dienes úr, kinek megállapított fizetése még nincs.

Van a községben 1 református egyház.

XXXIX.

Régi romok, históriai nevezetességek, népmondák nincsenek.

Kelt Úszódon, június 25. 1860.

Thalasy János jegyző                                                                              Nagy János bíró

Az eredeti irat közlésének végére értem. Sok érdekesség derült ki az akkori életről belőle, sőt a táblázatból megtudtuk az orvos és a bába nevét is. Köszönöm, hogy végigolvastátok, valamint gyönyörködtetek a szép régi képekben.

Kommentek
  1. Én